Vastleggen beheer brandmeldinstallaties

We maken een digitale werkbon waarop we bijzonderheden en bevindingen vermelden rondom het beheer van uw brandmeldinstallatie. Ook voegen we een kopie van het recent ingevulde logboek toe.

We verzenden dit rapport naar de gewenste contactpersoon.

Voor u een zorg minder. En een extra zekerheid dat u aan alle verplichtingen voldoet!

De Nederlandse norm

Heeft u een brandmeldinstallatie die uitgevoerd en gecertificeerd is conform NEN2535? Misschien bent u zich daar niet van bewust. Maar de kans is groot, als u eigenaar bent van een kantoorpand, onderwijsgebouw, verzorgingshuis, hotel, ziekenhuis of ander pand.

In de NEN2654-1 is vastgelegd aan welke eisen uw installatie moet voldoen. Het gaat dan om eisen met betrekking tot het beheer, de controle en het onderhoud:

 • Als gebruiker moet u de brandmeldinstallatie goed beheren
 • Een Beheerder Brandmeldinstallatie moet zorg dragen voor:
  • Het beheer
  • Periodieke controle

In een logboek moet de Beheerder Brandmeldinstallatie verslag doen van alle gebeurtenissen rond het functioneren van de brandmeldinstallatie. Het logboek geeft inzicht in de werkelijke staat en de bedrijfstoestanden van de brandmeldinstallatie.

Bij een calamiteit kunnen brandweer en verzekeraars de logboeken raadplegen. Daarmee wordt snel duidelijk of er sprake is van nalatigheid. Is dat het geval, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk als gebruiker/eigenaar.

Vastgelegd in het logboek

De beheerder brandmeldinstallatie heeft de taak om periodiek controles uit te voeren en daarvan verslag te doen in het logboek. De volgende punten moeten in het logboek geregistreerd worden:

 • Alarmmeldingen
 • Storingen
 • Uitgevoerde controles
 • Reparaties
 • Wijzigingen in de installatie of locatie

De verplichte controle bestaat uit een maandelijkse en een 4- en 8-maandelijkse controle.

Maandelijkse controle bestaat uit:

 • Een visuele controle van de brandmeldcentrale, het eventuele brandweerpaneel en nevenpanelen.
 • Controle van de werking van optische en akoestische indicatoren, zoals LED’s en zoemers.
 • Een test van de doormeldfunctie voor brandmeldingen
 • Verificatie van de ontvangst van de brandmelding bij de PAC/RAC.
 • Toetsing van de doormeldfunctie voor storingen door het nabootsen van een storing.
 • Verificatie van de ontvangst van de storingsmelding bij de PAC/RAC.

4- en 8-maandelijkse controle bestaat uit:

 • Alle controles die u ook bij de maandelijkse controle uitvoert.
 • Visuele controle van de brandmelders.
 • Het visueel controleren van de bereikbaarheid van de handbrandmelders.
 • Visuele controle van de afstand (minimaal 30 cm) tussen brandmelder en inventarisgoederen.
 • Controle op veranderingen binnen de detectiezone, bijvoorbeeld in ruimtegebruik of inrichting

Intern beleggen: bedrijfsrisico

De wet is heel helder over de verplichte controles van brandmeldinstallaties. We kunnen ons voorstellen dat u daarom overweegt medewerkers op te leiden tot Beheerder Brandmeldinstallatie.

Wij kunnen u daarin ook prima adviseren om de juiste persoon bij uw bedrijf te krijgen om  deze opleiding te faciliteren. Er zijn immers meerdere aanbieders op de markt, variërend in prijs en kwaliteit.

Toch is het verstandig dat u uitbesteden overweegt. Een aantal redenen hiervoor zijn:

 • De praktijk leert dat medewerkers na verloop van tijd minder prioriteit geven aan de controles. Daardoor is de verslaglegging niet meer compleet.
 • Ook de doormeldingen naar de meldkamer van de PAC of RAC worden vaak niet meer gecontroleerd.
 • Verloop zorgt ervoor dat de kennis en kunde letterlijk het bedrijf verlaat. Herhaaldelijk personeel opleiden is dan al snel erg kostbaar.
 • Als laatste bent u uw medewerker “kwijt” tijdens de uitvoering van de controles.

Het gevolg: het certificaat van uw brandmeldinstallatie  vervalt. En juist dat certificaat hebt u nodig voor uw brandverzekering en voor de gebruikers vergunning.

Minder zorgen, meer zekerheid!

De meest eenvoudige oplossing is daarom het uitbesteden bij FCO Security.  Wij komen maandelijks langs voor de controles. Ook houden we het logboek bij en rapporteren we onze bevindingen.

Daarnaast kunnen wij de alarmopvolging direct koppelen aan de Beheer werkzaamheden of andersom. Wij zijn dus in het bezit van sleutels, kennen uw pand, zijn snel ter plaatse en handelen het alarm direct af, met vermelding in uw logboek.

Alle handelingen bij één bedrijf, van A tot Z en direct, professioneel en veilig afgehandeld!

Voor u een zorg minder. En een extra zekerheid dat u aan alle verplichtingen voldoet

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via 06 – 24 32 09 09 of via info@fcosecurity.nl.